Н. Ћопић - докторска дисертација на јавност Штампа
Одлуке
петак, 11 јул 2014 18:26

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
02-бр. 1178
Београд, 11. јул 2014.

 

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду на тринаестој седници одржаној 10. јула 2014. године, у складу са чланом 28. 29 и 30. Статута Факултета, донело је

 

О  Д  Л  У  К  У

 

Прихвата се Реферат Комисије за преглед и оцену докторске дисертације кандидата НЕМАЊЕ ЋОПИЋА, под насловом: „РЕЛАЦИЈЕ МОРФОЛОШКИХ И КИНЕТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА СА ВИСИНОМ СКОКА КОД ОДБОЈКАШИЦА РАЗЛИЧИТЕ ТАКМИЧАРСКЕ УСПЕШНОСТИ“.

Реферат и одлука се упућују на јавност у трајању од 30 дана и налазиће се у Библиотеци Факултета.

Обавештење о доступности реферата и одлуке јавности објавити на web.site Факултета.

 

Одлуку доставити:

  • Кандидату,
  • Члановима комисије,
  • Библиотеци,
  • Служби за студентска питања и
  • Aрхиви.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА        
 
      .......................................   
Проф. др Владимир Копривица