Konkurs za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet Teorija i metodika ritmičke gimnastike Štampa
Vesti i događaji
petak, 28 septembar 2018 10:37
KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE VANREDNOG PROFESORA

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu
raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije – predmet: Teorija i metodika ritmičke gimnastike, za radni odnos sa punim radnim vremenom.

Izbor u zvanje vanrednog profesora vrši se za period od 5 (pet) godina.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 73. čl. 74. i čl. 75. Zakona o visokom obrazovanju RS (doktor nauka - VIII stepen) i da imaju završen Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Ostali uslovi utvrđeni su Pravilnikom o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Molba, biografija, spisak objavljenih naučnih radova, original radovi, overene fotokopije diploma: Osnovne akademske studije, Master (Magistarske) studije, Doktorske studije, potpisana Izjava o izvornosti. (preuzeti sa sajta Univerziteta).

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji "Poslovi", dana 26.09.2018. godine i na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: